Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri “Sproščeni v jesen”.
Splošne določbe: Oblikovanje vizualnih komunikacij Maja Maselj s.p., Čopova 6, 1233 Dob in Vitalmon –
MV šport d.o.o. (v nadaljevanju organizator), prirejata nagradno igro z naslovom: “Sproščeni v jesen” (v
nadaljevanju nagradna igra), namenjeno vsem, ki bodo na Facebook všečkali stran Maja Maselj Art &
Yoga in Vitalmon, označili 2 prijatelja, in všečkali objavo ali na Instagram všečkali objavo, sledili
profiloma majamaselj in vitalmon ter označili 2 prijatelja. Nagradna igra poteka od 25.10.2021 do
01.11.2021 do 24. ure. Nagradna igra se izvaja preko socialnih omrežij Facebook in Instagram.
Organizator podeljuje naslednje nagrade:
 1x mesečna karta SPLETNA JOGA z Majo Maselj, 1x Myocalm prehransko dopolnilo, 1x
Myocalm roll on, kozmetični pripomoček
 2x tedenska karta SPLETNA JOGA z Majo Maselj (za označene prijatelje (tag) izžrebanca)
Organizator bo izžrebal nagrajenca, ki bo izpolnil zahtevane pogoje.
Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija storitev Maje Maselj in na majamaselj.com, pridobivanje novih
sledilcev promocij preko socialnih omrežij Facebook in Instagram. Kot tudi promocija izdelkov Vitalmon
in na vitalmon.si, pridobivanje novih sledilcev promocij preko socialnih omrežij Facebook in Instagram.
Kdo lahko sodeluje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki socialnih omrežij Facebook in Instagram, ki so izpolnili
pogoje za sodelovanje. Sodelujoči, mlajši od 18 let, v nagradni igri ne morejo sodelovati. Če bo
ugotovljeno, da je izžrebanec oseba, mlajša od 18 let, bo ta izločen iz žreba, organizator pa izžreba drugo
osebo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli
sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Prav tako v nagradni igri ne morejo sodelovati pravne osebe.
Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prevzame.
Način sodelovanja v nagradni igri
Vsak, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora na Facebook všečkati strani Maja Maselj Art & Yoga in
Vitalmon, označiti 2 prijatelja in všečkati objavo ali na Instagram všečkati objavo, slediti profiloma
majamaselj in vitalmon ter označiti 2 prijatelja. Organizator bo najkasneje v 3 delovnih dneh po preteku
časa trajanja nagradne igre izvedel elektronsko žrebanje, izžrebal nagrajenca in ga o nagradi obvestil preko
socialnih omrežij Facebook in Instagram.
Nagrajenci
dovoljujejo objavo njihovih imen in priimkov na spletni strani in na družbenih omrežjih organizatorja.
Žrebanje nagrajencev ne bo javno. Elektronsko žrebanje bo potekalo v prostorih podjetja Maja Maselj s.p.,
Čopova 6, 1233 Dob, v prisotnosti 3-članske komisije, sestavljene iz predstavnikov organizatorja nagradne
igre. Rezultat nagradne igre je dokončen. Pritožba ni mogoča.
Nagrade in prevzem nagrad Nagradni sklad vsebuje:
 1x mesečna karta SPLETNA JOGA z Majo Maselj, 1x Myocalm prehransko dopolnilo, 1x
Myocalm roll on, kozmetični pripomoček
 Nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen v roku dveh delovnih dni po
žrebanju na socialnih omrežjih Facebook. Nagrajenci morajo v roku 8 dni organizatorju

posredovati svoje osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov in davčno številko. Na
poslani naslov bo organizator poslal nagrado oz. dopis, s katerim bo lahko prevzel nagrado. Če
organizator nagradne igre v roku 8 dni od trenutka, ko izžrebani osebi pošlje obvestilo o tem, da je
bila izžrebana, iz katerega koli razloga (npr.: izžrebana oseba izjavi, da nagrade ne želi sprejeti,
naslov izžrebanca je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh obveznih podatkov, se šteje, da
izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh
obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati za kakršen koli drug
namen. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrada je izdana na ime, zato ni prenosljiva.
Menjava nagrade ni mogoča.
Varovanje osebnih podatkov
Oblikovanje vizualnih komunikacij Maja Maselj s.p. in Vitalmon se zavezujeta spoštovati standarde
varstva osebnih podatkov, določene s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679)
in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljalec zbirke osebnih podatkov je
podjetje Oblikovanje vizualnih komunikacij Maja Maselj s.p., Čopova 6, 1233 Dob, davčna številka
36920002
Kontakt osebe za varstvo osebnih podatkov: majamaselj.com
Udeleženec v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica
udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko
posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom
o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679). Vsak
udeleženec v nagradni igri z izpolnitvijo pogojev potrdi sodelovanje v nagradni igri in s tem organizatorju
dovoljuje hranjenje in obdelavo svojih osebnih podatkov (žrebanje in objava nagrajenca) za sodelovanje v
nagradni igri, za namene izvedbe nagradne igre in za obveščanje o novicah in ponudbah podjetja
Oblikovanje vizualnih komunikacij Maja Maselj s.p. in Vitalmon. Udeleženec je odgovoren za pravilnost
osebnih podatkov, ki jih posreduje upravljavcu.
Za izvedbo nagradne igre organizator uporablja naslov elektronske pošte, od izžrebanca pa naknadno
pridobi tudi naslednje podatke : ime, priimek, datum rojstva in naslov bivališča ter davčno številko, zaradi
izpolnjevanja davčnih predpisov. Te podatke bo organizator uporabil zgolj v namen izvedbe te nagradne
igre.
Organizator bo hranil navedene osebne podatke izžrebancev v skladu z veljavno davčno zakonodajo.
Privolitev k obdelavi lahko udeleženec v nagradni igri kadarkoli prekliče, preklic pa ne vpliva na zakonitost
obdelave podatkov pred preklicem. Privolitev udeleženec prekliče brezplačno, s pisnim obvestilom na
naslov organizatorja ali na elektronski naslov maja.maselj@gmail.com oziroma info@vitalmon.si.
Podjetnik v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679)
zagotavlja posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, uresničevanje pravic, ki so opredeljene v
določbah od 12. do 23. člena, ter drugih pravic, ki jih zagotavljata Splošna uredba o varstvu osebnih
podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov. Posameznik
lahko svoje pravice do dostopa, popravka in izbrisa oziroma omejitve obdelave, ugovora obdelavi in
prenosljivosti osebnih podatkov uveljavlja z vložitvijo zahteve, poslane na naslov družbe: Oblikovanje
vizualnih komunikacij Maja Maselj s.p., Čopova 6, 1233 Dob, s pripisom »za pooblaščeno osebo za
varstvo osebnih podatkov« ali na elektronski naslov: maja.maselj@gmail.com.
Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) v
sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz.
prevzema nagrade.
Vsak sodelujoči lahko kadarkoli po končani nagradni igri sam izključi sledenje profila Maja Maselj Art &
Yoga na Facebook in majamaselj na Instagramu ali se odjavi iz prejemanja novic Maja Maselj in Vitalmon.

Odgovornost organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
 (ne)delovanje spletnih strani majamaselj.com in vitalmon.si, Facebook in Instagram socialnih
omrežij, vezanih na blagovno znamko.
 (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči,
 nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada
električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.
Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne
narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator
udeležence obveščal na socialnih omrežij Facebook.
Za dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pišejo na naslov maja.maselj@gmail.com
ali info@vitalmon.si ali s sporočilom na Facebook obeh organizatork. Pogoji sodelovanja in pravila
nagradne igre so dostopna v sami objavi nagradne igre.

Dob, 20.10.2021