NAGRADNA IGRA JE ZAKLJUČENA.

Nagrajenka je Neža Mežan.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri “Osvoji 1x mesečno karto SPLETNA JOGA z Majo Maselj, 1x majica Pogled, 1x nahrbtnik Pogled”.

Splošne določbe Oblikovanje vizualnih komunikacij Maja Maselj s.p., Čopova 6, 1233 Dob (v nadaljevanju organizator), prireja nagradno igro z naslovom: “Osvoji 1x mesečna karta SPLETNA JOGA z Majo Maselj, 1x majica Pogled, 1x nahrbtnik Pogled” (v nadaljevanju nagradna igra), namenjeno vsem, ki bodo na Facebook všečkali stran Maja Maselj Art & Yoga, označili 1 prijatelja, ki tudi prejme 1x mesečno karto za Spletno jogo, in všečkali objavo ali na Instagram všečkali objavo, sledili profiloma majamaselj in zivasmole ter označili 1 prijatelja. Nagradna igra poteka od 24.11.2020 do 02.12.2020 do 24 ure. Nagradna igra se izvaja preko socialnih omrežij Facebook in Instagram.

Organizator podeljuje naslednje nagrade:

  • 1x mesečna karta SPLETNA JOGA z Majo Maselj, 1x majica Pogled, 1x nahrbtnik Pogled in označenemu prijatelju 1x mesečno karto za Spletno jogo

Organizator bo izžrebal nagrajenca, ki bo izpolnil zahtevane pogoje.

Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija storitev Maje Maselj na majamaselj.com, pridobivanje novih sledilcev promocij preko socialnih omrežij Facebook in Instagram.

Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki socialnih omrežij Facebook in Instagram, ki so izpolnili pogoje za sodelovanje. Sodelujoči, mlajši od 18 let, v nagradni igri ne morejo sodelovati. Če bo ugotovljeno, da je izžrebanec oseba, mlajša od 18 let, bo ta izločen iz žreba, organizator pa izžreba drugo osebo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Prav tako v nagradni igri ne morejo sodelovati pravne osebe. Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prevzame.

Način sodelovanja v nagradni igri

Vsak, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora na Facebook všečkati stran Maja Maselj Art & Yoga, označiti 1 prijatelja, ki tudi prejme 1x mesečno karto za Spletno jogo, in všečkati objavo ali na Instagram všečkati objavo, slediti profiloma majamaselj in zivasmole ter označiti 1 prijatelja. Organizator bo najkasneje v 5 delovnih dneh po preteku časa trajanja nagradne igre izvedel elektronsko žrebanje, izžrebal nagrajenca in ga o nagradi obvestil preko socialnih omrežij Facebook.

Nagrajenci

dovoljujejo objavo njihovih imen in priimkov na spletni strani in na družbenih omrežjih organizatorja. Žrebanje nagrajencev ne bo javno. Elektronsko žrebanje bo potekalo v prostorih podjetja Maja Maselj s.p., Čopova 6, 1233 Dob, v prisotnosti 3-članske komisije, sestavljene iz predstavnikov organizatorja nagradne igre. Rezultat nagradne igre je dokončen. Pritožba ni mogoča.

Nagrade in prevzem nagrad Nagradni sklad vsebuje:

  • 1x mesečna karta SPLETNA JOGA z Majo Maselj, 1x majica Pogled, 1x nahrbtnik Pogled in označenemu prijatelju 1x mesečna karta za Spletno jogo

Nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen v roku dveh delovnih dni po žrebanju na socialnih omrežjih Facebook. Nagrajenci morajo v roku 8 dni organizatorju posredovati svoje osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov in davčno številko. Na poslani naslov bo organizator poslal nagrado oz. dopis, s katerim bo lahko prevzel nagrado. Če organizator nagradne igre v roku 8 dni od trenutka, ko izžrebani osebi pošlje obvestilo o tem, da je bila izžrebana, iz katerega koli razloga (npr.: izžrebana oseba izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov izžrebanca je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh obveznih podatkov, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati za kakršen koli drug namen. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrada je izdana na ime, zato ni prenosljiva. Menjava nagrade ni mogoča.

Varovanje osebnih podatkov

Oblikovanje vizualnih komunikacij Maja Maselj s.p. se zavezuje spoštovati standarde varstva osebnih podatkov, določene s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljalec zbirke osebnih podatkov je podjetje Oblikovanje vizualnih komunikacij Maja Maselj s.p., Čopova 6, 1233 Dob, davčna številka 36920002

Kontakt osebe za varstvo osebnih podatkov: majamaselj.com

Udeleženec v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679). Vsak udeleženec v nagradni igri z izpolnitvijo pogojev potrdi sodelovanje v nagradni igri in s tem organizatorju dovoljuje hranjenje in obdelavo svojih osebnih podatkov (žrebanje in objava nagrajenca) za sodelovanje v nagradni igri, za namene izvedbe nagradne igre in za obveščanje o novicah in ponudbah podjetja Oblikovanje vizualnih komunikacij Maja Maselj s.p.. Udeleženec je odgovoren za pravilnost osebnih podatkov, ki jih posreduje upravljavcu.

Za izvedbo nagradne igre organizator uporablja naslov elektronske pošte, od izžrebanca pa naknadno pridobi tudi naslednje podatke : ime, priimek, datum rojstva in naslov bivališča ter davčno številko, zaradi izpolnjevanja davčnih predpisov. Te podatke bo organizator uporabil zgolj v namen izvedbe te nagradne igre.

Organizator bo hranil navedene osebne podatke izžrebancev v skladu z veljavno davčno zakonodajo. Privolitev k obdelavi lahko udeleženec v nagradni igri kadarkoli prekliče, preklic pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Privolitev udeleženec prekliče brezplačno, s pisnim obvestilom na naslov organizatorja ali na elektronski naslov maja.maselj@gmail.com.

Podjetnik v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) zagotavlja posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, uresničevanje pravic, ki so opredeljene v določbah od 12. do 23. člena, ter drugih pravic, ki jih zagotavljata Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov. Posameznik lahko svoje pravice do dostopa, popravka in izbrisa oziroma omejitve obdelave, ugovora obdelavi in prenosljivosti osebnih podatkov uveljavlja z vložitvijo zahteve, poslane na naslov družbe: Oblikovanje vizualnih komunikacij Maja Maselj s.p., Čopova 6, 1233 Dob, s pripisom »za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov« ali na elektronski naslov: maja.maselj@gmail.com.

Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Vsak sodelujoči lahko kadarkoli po končani nagradni igri sam izključi sledenje profila Maja Maselj Art & Yoga na Facebook in majamaselj na Instagramu ali se odjavi iz prejemanja novic Maja Maselj.

Odgovornost organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • (ne)delovanje spletne strani majamaselj.com , Facebook in Instagram socialnih omrežij.
  • (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči,
  • nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal na socialnih omrežij Facebook.

Za dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pišejo na naslov maja.maselj@gmail.com ali s sporočilom na Facebook. Pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani majamaselj.com.

Dob, 23.11.2020

Nagradna igra